Ograniczona gwarancja na sprzęt

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy przed użyciem tego produktu. Korzystając z tego sprzętu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie warunki tej umowy i wyrażasz zgodę na związanie się tą umową.

VACUACTIVUS as producent sprzętu fitness i spa gwarantuje, że wszystkie nowe produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okresy gwarancyjne określone poniżej. Okresy gwarancyjne rozpoczynają się w dniu wystawienia faktury za pierwotny zakup. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad wykrytych w okresie gwarancyjnym i obejmuje tylko pierwotnego nabywcę produktu. Części naprawione lub wymienione zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji będą objęte gwarancją tylko przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Aby złożyć reklamację w ramach niniejszej gwarancji, kupujący musi powiadomić producenta lub autoryzowanego sprzedawcę Dystrybutor VACUACTIVUS w ciągu 30 dni od daty wykrycia niezgodności i udostępnić reklamowany produkt do wglądu Producentowi lub jego przedstawicielowi serwisowemu. Zobowiązania producenta wynikające z niniejszej gwarancji są ograniczone zgodnie z poniższymi ograniczeniami.

Wszystkie produkty VACUACTIVUS mają standardową roczną gwarancję gwarancja producenta która obejmuje korpus, silniki i części. Również nasi klienci mogą otrzymać opcję z nieograniczonym serwisem pogwarancyjnym.

Wszystkie wytwarzane i sprzedawane Produkty Komercyjne podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie
 • Rama konstrukcyjna/korpus: 2 lata
 • Silniki: 1 rok
 • Części mechaniczne i elektryczne: 1 rok
 • Elementy konsoli odporne na zużycie, w tym: gniazda słuchawkowe i złącza USB: 90 dni
 • Kolorowe lub innego rodzaju ekrany dotykowe i/lub złącza multimedialne: 90 dni
 • Produkt Roboczy: 1 rok

Producent sprzętu fitness udziela 12 miesięcznej gwarancji pod warunkiem prawidłowego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Dostępne bez ograniczeń wsparcie techniczne pogwarancyjne.

Producent sprzętu fitness zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
W przypadku drobnych nieprawidłowości związanych z działaniem sprzętu Producent Sprzętu Fitness prześle części zamienne wraz z instrukcją usunięcia usterki. Ma to na celu skrócenie czasu przestoju urządzenia. Jeśli problem jest poważny, producent wysyła firmę serwisową lub autoryzowanego przedstawiciela serwisu w celu usunięcia problemu z twardą przerwą.
Wady Sprzętu Fitness lub SPA ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zgłoszenia.
Dla bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń fitness zaleca się okresowe (przynajmniej raz na 6 miesięcy) sprawdzanie urządzenia i instalacji elektrycznej lub okresową konserwację.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu spowodowanych:

niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, siły wyższej (pożar, powódź, uderzenie pioruna), uszkodzeń mechanicznych, dodatkowych zmian i modyfikacji.
przeniesienie sprzętu i instalacji w inne miejsce. nieprawidłowej instalacji w wyniku nieautoryzowanego dostępu osób trzecich lub uszkodzonych plomb gwarancyjnych

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów:
– Przewody przyłączeniowe, wtyczki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, kable, osłony przewodów, paski, fartuchy do ćwiczeń, rolki, pedały, dysze robocze, powierzchnia robocza, pojemniki na aromaty, maty do masażu, listwy ozdobne itp.
– Części eksploatacyjne, które naturalnie ulegają zużyciu podczas eksploatacji, takie jak: listwy łożyskowe, pasy, liny, sprężyny, łożyska, tory i pasy, hydraulika, paski, koła pasowe, zawiasy, kliny, połączenia śrubowe, powierzchnie skórzane, stopki drewniane powierzchnia, dodatkowe części drewniane, poduszki, krzesła itp. chyba, że ujawniona w tych częściach wada nie jest wynikiem normalnego zużycia, a ustalono przyczyny tkwiące w tym elemencie.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma również zastosowania do
 • Wszelkie aktualizacje oprogramowania.
 • Wady oprogramowania, które nie mają istotnego i negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu w normalnych warunkach użytkowania w momencie instalacji.
 • Towary konsumpcyjne lub elementy kosmetyczne produktu, w tym wszystkie plastikowe lub malowane powierzchnie, których zewnętrzna strona została uszkodzona lub zniszczona w wyniku nadużycia, niewłaściwego użytkowania, wypadku, niewłaściwej obsługi lub instalacji, niewłaściwej obsługi lub modyfikacji projektu lub konstrukcji nieautoryzowanej przez VACUACTIVUS; w tym, bez ograniczeń, użycie lub włączenie jakichkolwiek części zamiennych innych niż OEM (producent oryginalnego sprzętu).
 • Uszkodzenia kosmetyczne, strukturalne lub funkcjonalne (w tym rdza, korozja i nietypowe zużycie) spowodowane nieprzestrzeganiem procedur konserwacji opisanych w dokumentacji produktu.
 • Naprawy wykonane na sprzęcie VACUACTIVUS, któremu brakuje numeru seryjnego lub który ma zmienioną lub zatartą etykietę z numerem seryjnym.
 • Wezwania serwisowe w celu prawidłowej instalacji sprzętu lub poinstruowania właścicieli, jak korzystać ze sprzętu.
 • tokeny RFID.
 • Systemy torów kablowych i bezpieczników.
 • Odbiór i dostawa związana z naprawą.
 • Wszelkie koszty robocizny poniesione poza obowiązującym okresem gwarancji na robociznę.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują również, jeżeli ujawniona wada Sprzętu Fitness & SPA jest następstwem:

a) uszkodzenia mechaniczne (przez uszkodzenia mechaniczne należy rozumieć np. uszkodzenia mechaniczne spowodowane umyślnym lub nieumyślnym uruchomieniem siły zewnętrznej względem urządzenia)
b) uszkodzeń termicznych, chemicznych oraz wszelkich innych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych niezależnych od Gwaranta (w tym w szczególności uszkodzeń spowodowanych tzw. przepięciami w sieci energetycznej, wyładowaniami atmosferycznymi itp.)
c) stosowanie niezgodnej instrukcji obsługi lub czyszczenia sprzętu
d) niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (wilgoć, temperatura, ciała obce, które przedostały się do sprzętu)
e) niewymagane (zgodnie z instrukcją) części eksploatacyjne (w tym w szczególności uszkodzenia bieżni wynikające z wszelkiego rodzaju niesmarowania).
f) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania,
g) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne osoby nieupoważnione do takiego działania przez Gwaranta,
h) umyślne działania Użytkownika lub innych osób, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
i) używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
j) uszkodzeń sprzętu spowodowanych niewłaściwą instalacją lub zmianą domyślnych ustawień instalacji,
k) uszkodzenia podczas obsługi wadliwego urządzenia.

Prośba o wsparcie techniczne Zgłoszenia przyjmowane są przez e-mail: [email protected]

Wsparcie serwisowe

Wsparcie serwisowe jest dostępne tylko w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:30 czasu pacyficznego lub środkowoeuropejskiego, w zależności od dostępności. Usługi należy rezerwować kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Serwis gwarancyjny będzie świadczony według uznania producenta. Jeśli stwierdzimy, że do rozwiązania problemu nie jest potrzebny technik i konieczna jest tylko wymiana części, część zamienna zostanie wysłana w przypadku łatwej instalacji. Nasza oferta nie obejmuje zwrotu kosztów ani rabatów od nieautoryzowanych techników lub techników stron trzecich.

Reklamacja dotycząca potrzeb wsparcia technicznego polega na:

Odbiorca:………………………………………… …………………………….

Miejsce instalacji: ……………………………………….. ………….
Data instalacji: ……………………………………….. ……………..
Potwierdza odbiór urządzenia wraz z instrukcją obsługi i brakiem zastrzeżeń jakościowych.

Odbiorca podpisu ……………………………….

Gwarancje są niezbywalne i są ważne tylko dla pierwotnego pierwszego właściciela sprzętu.

Warunki i ograniczenia.

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

 • Gwarancja dotyczy produktu VACUACTIVUS tylko wtedy, gdy:
 • był serwisowany przez Autoryzowanego Serwisanta i/lub Certyfikowanego Dystrybutora VACUACTIVUS.
 • pozostaje w posiadaniu pierwotnego nabywcy i przedstawiono dowód zakupu.
 • nie był przedmiotem wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, niewłaściwej obsługi lub modyfikacji innej niż VACUACTIVUS.
 • roszczenia są zgłaszane w okresie gwarancyjnym.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii sprzętu spowodowanych okablowaniem elektrycznym niezgodnym z przepisami elektrycznymi lub specyfikacjami VACUACTIVUS wyszczególnionymi w dokumentacji produktu lub brakiem odpowiedniej i niezbędnej konserwacji, jak określono w dokumentacji produktu. Producent sprzętu fitness & spa nie ponosi odpowiedzialności za łączność internetową swoich produktów. To ograniczenie dotyczy usług, takich jak te świadczone przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także sprzętu związanego z łącznością internetową, takiego jak okablowanie Ethernet, routery, serwery i przełączniki.
 • Producent sprzętu fitness i SPA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w światowych standardach transmisji ani za jakość sygnału telewizyjnego, wideo, audio lub innych mediów dostarczanych do jego produktów. Kompatybilność z przyszłymi usługami nie jest gwarantowana. Taki sprzęt może obejmować (między innymi) okablowanie audio, wideo i częstotliwości radiowej (RF), złącza, odbiorniki, modulatory, sumatory, wzmacniacze dystrybucyjne, rozgałęźniki i tak dalej.
 • Producent sprzętu fitness nie może zagwarantować, że system pomiaru tętna w swoich produktach będzie działał dla wszystkich użytkowników we wszystkich przypadkach. Dokładność pomiaru tętna różni się w zależności od wielu czynników, w tym fizjologii i wieku użytkownika, sposobu użytkowania sprzętu i systemu pomiaru tętna, zewnętrznych zakłóceń i innych czynników, które mogą wpływać na akwizycję i przetwarzanie tętna.
 • VACUACTIVUS nie udziela gwarancji na pracę ani produkty innych firm (np. systemy stacji czołowych, głośniki, połączenia kablowe iPhone/Android, okablowanie niskonapięciowe itp.).

VACUACTIVUS nie płaci za robociznę poza siedzibą producenta. Ograniczona gwarancja na sprzęt traci ważność, jeśli sprzęt jest zainstalowany w kraju innym niż kraj, w którym został sprzedany.

Części ruchome przykręcone do ramy konstrukcyjnej nie są objęte gwarancją „Rama strukturalna” (np.

Wszystkie warunki gwarancji w ramach tej komercyjnej gwarancji pozostają takie same niezależnie od miejsca instalacji lub użytkowania sprzętu, w tym komercyjnych produktów do ćwiczeń sercowo-naczyniowych i wodnych sprzedawanych w środowisku mieszkalnym (domowym).

Wszystkie urządzenia muszą być instalowane przez autoryzowanego przedstawiciela. Sprzęt zainstalowany przez osoby trzecie nie podlega gwarancji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i zwolnienie.

Ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznymi gwarancjami udzielonymi przez Producenta i zastępują wszelkie wcześniejsze, przeciwne lub dodatkowe oświadczenia ustne lub pisemne. Wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, które mają zastosowanie do jakichkolwiek części opisanych powyżej, są ograniczone w czasie do okresów wyraźnych gwarancji podanych powyżej dla tych samych części. producent niniejszym zrzeka się i wyklucza te gwarancje w późniejszym terminie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia długości gwarancji dorozumianej, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Vacuactivus niniejszym zrzeka się również i wyklucza wszelkie inne zobowiązania lub zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane, wynikające z prawa lub w inny sposób, w odniesieniu do jakiejkolwiek niezgodności lub wady dowolnego produktu, w tym między innymi: (a) wszelkie zobowiązania, odpowiedzialność, prawo, roszczenie lub zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, niezależnie od tego, czy wynikają z zaniedbania vacuactivus lub jego dostawców (czy to czynnego, biernego czy domniemanego); oraz (b) wszelkie zobowiązania, odpowiedzialność, prawa, roszczenia lub zadośćuczynienie za utratę lub uszkodzenie sprzętu. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i zwolnienie mają zastosowanie, nawet jeśli wyraźna gwarancja określona powyżej nie spełni swojego podstawowego celu.

Ekskluzywne środki zaradcze.

W przypadku każdego produktu opisanego powyżej, który nie jest zgodny z gwarancją, Producent zapewni, według własnego uznania, jedną z następujących czynności: (1) naprawę; (2) wymiana; (3) wysłanie części na wymianę (4) zwrot ceny zakupu. Usługę ograniczonej gwarancji można uzyskać, kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym lub dystrybutorem, od którego zakupiono przedmiot. VACUACTIVUS rekompensuje autoryzowanym serwisantom koszty podróży gwarancyjnych w ramach ich normalnego obszaru serwisowego w celu naprawy sprzętu komercyjnego w lokalizacji klienta. Możesz zostać obciążony opłatą za przejazd poza obszarem usług. Będą to jedyne i wyłączne środki prawne przysługujące kupującemu w przypadku naruszenia gwarancji.

Wyłączenie szkód następczych i przypadkowych.

Producent i/lub jego dostawcy nie ponoszą żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wynikającej z umowy (w tym gwarancji), czynu niedozwolonego (w tym czynnego, biernego lub domniemanego zaniedbania i odpowiedzialności bezpośredniej) lub w inny sposób za uszkodzenie sprzętu, uszkodzenie mienia, utratę użytkowania, przychodów lub zysków, kosztu kapitału, kosztu sprzętu zastępczego, dodatkowych kosztów poniesionych przez kupującego (w drodze korekty lub w inny sposób) lub jakichkolwiek innych przypadkowych, specjalnych, pośrednich lub wtórnych szkód wynikających z niedostarczenia lub użytkowania , niewłaściwe użycie lub niemożność użycia produktu. To wyłączenie ma zastosowanie, nawet jeśli powyższa gwarancja nie spełnia swoich podstawowych celów i niezależnie od tego, czy takie odszkodowanie jest dochodzone z powodu naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania lub ścisłej odpowiedzialności deliktowej lub na podstawie jakiejkolwiek innej teorii prawnej. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Ta oferta jest oferowana według naszego uznania i zależy od dostępności oraz może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami
błąd: Treść jest chroniona !!