Ograniczona gwarancja na sprzęt

   Przeczytaj uważnie niniejszą umowę przed użyciem tego produktu. Używając tego sprzętu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie warunki niniejszej umowy i zgadzasz się na związanie tą umową.

   VACUACTIVUS jako producent sprzętu fitness i spa gwarantuje, że wszystkie nowe produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okresy gwarancji określone poniżej. Okresy gwarancji liczą się od daty wystawienia faktury za pierwotny zakup. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko wad wykrytych w okresie gwarancyjnym i rozciąga się tylko na pierwotnego nabywcę produktu. Części naprawione lub wymienione zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji będą objęte gwarancją jedynie przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Aby zgłosić roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji, kupujący musi powiadomić Producenta lub autoryzowanego dystrybutora VACUACTIVUS w ciągu 30 dni od daty wykrycia niezgodności i udostępnić wyrób do wglądu Producentowi lub jego przedstawicielowi serwisowemu. Zobowiązania producenta wynikające z niniejszej gwarancji są ograniczone, jak przedstawiono poniżej.

   Wszystkie produkty VACUACTIVUS są objęte standardową roczną gwarancją producenta, która obejmuje korpus, silniki i części. Również nasi klienci mogą otrzymać opcję nieograniczonego serwisu pogwarancyjnego.

   Warranty

   Wszystkie produkowane i sprzedawane produkty komercyjne podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie

   • Rama konstrukcyjna / nadwozie: 2 lata
   • Silniki: 1 rok
   • Części mechaniczne i elektryczne: 1 rok
   • Konsole o wysokim zużyciu, w tym: gniazda słuchawkowe i złącza USB: 90 dni
   • Kolorowe lub innego rodzaju ekrany dotykowe i / lub złącza multimedialne: 90 dni
   • Produkt robocizna: 1 rok

   Producent sprzętu fitness udziela 12 miesięcznej gwarancji pod warunkiem prawidłowego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Dostępne nieograniczone pogwarancyjne wsparcie techniczne.

   Producent sprzętu fitness zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w trakcie trwania Umowy.
   W przypadku drobnych nieprawidłowości związanych z pracą sprzętu, Producent Sprzętu Fitness prześle części zamienne wraz z instrukcją usunięcia usterki. Ma to na celu skrócenie czasu przestoju urządzenia. Jeśli problem jest poważny, producent wysyła firmę serwisową lub przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu naprawy poważnego problemu.
   Wady Sprzętu Fitness lub SPA ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zgłoszenia.
   Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie urządzeń fitness, zaleca się okresowe (co najmniej raz na 6 miesięcy) sprawdzanie urządzenia i instalacji elektrycznej lub konserwację okresową.
   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu spowodowanych:

   niewłaściwa obsługa lub obsługa niezgodna z przeznaczeniem, siła wyższa (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne), uszkodzenia mechaniczne, dodatkowe zmiany i modyfikacje.
   przenoszenie sprzętu i instalacji w inne miejsce. nieprawidłowy montaż przez nieautoryzowany dostęp osób trzecich lub uszkodzone plomby gwarancyjne

   Gwarancja nie obejmuje następujących elementów:
   – Przewody połączeniowe, wtyczki, gniazda, włączniki, przyciski, baterie, kable, osłony przewodów, paski, spódnice do ćwiczeń, rolki, pedały, dysze robocze, blat roboczy, pojemniki na aromaty, maty do masażu, paski ozdobne itp.
   – Części eksploatacyjne, które w naturalny sposób ulegają zużyciu podczas pracy, takie jak: listwy łożyskowe, pasy, liny, sprężyny, łożyska, nadproża i pasy, hydraulika, pasy, koła pasowe, zawiasy, kliny, połączenia śrubowe, powierzchnie skórzane, kolby powierzchni, dodatkowych elementów drewnianych, poduszek, krzeseł itp. o ile nie ujawniona w tych częściach wada nie jest wynikiem normalnego zużycia i ustalonych przyczyn tkwiących w tym elemencie.

   rehab equipment catalog

   Również niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania

   • Wszelkie aktualizacje oprogramowania.
   • Wad oprogramowania, które nie mają istotnego i negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu w normalnych warunkach użytkowania w czasie instalacji.
   • Materiały eksploatacyjne lub elementy kosmetyczne produktu, w tym wszystkie powierzchnie plastikowe lub pomalowane, których zewnętrzna część została uszkodzona lub zniszczona w wyniku nadużycia, niewłaściwego użycia, wypadku, niewłaściwej obsługi lub instalacji, niewłaściwej obsługi lub modyfikacji projektu lub konstrukcji, które nie są dozwolone przez VACUACTIVUS; w tym, bez ograniczeń, używanie lub wbudowywanie jakichkolwiek części zamiennych innych niż OEM (producent oryginalnego sprzętu).
   • Uszkodzenia kosmetyczne, strukturalne lub funkcjonalne (w tym rdza, korozja i nietypowe zużycie) spowodowane nieprzestrzeganiem procedur konserwacyjnych opisanych w dokumentacji produktu.
   • Naprawy przeprowadzone na sprzęcie VACUACTIVUS bez numeru seryjnego lub ze znacznikiem seryjnym, który został zmieniony lub zniszczony.
   • Serwis wzywa w celu poprawnej instalacji sprzętu lub poinstruuje właścicieli, jak używać sprzętu.
   • Tokeny RFID.
   • Korytka kablowe i systemy bezpieczników.
   • Odbiór i dostawa związane z naprawami.
   • Wszelkie koszty pracy poniesione poza obowiązującym okresem gwarancji robocizny.

   Uprawnienia z gwarancji nie przysługują również, jeżeli ujawnienie się wady Sprzętu Fitness & SPA jest następstwem:

   a) uszkodzenia mechaniczne (przez uszkodzenia mechaniczne należy rozumieć np. uszkodzenia spowodowane mechaniczną celową lub niezamierzoną siłą zadziałania zewnętrzną na urządzenie)
   b) uszkodzenia termiczne, chemiczne i wszelkie inne szkody powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych niezależnych od Gwaranta (w tym w szczególności uszkodzenia spowodowane tzw. przepięciami w sieci energetycznej, piorunami itp.)
   c) użycie niezgodnego sprzętu, instrukcji obsługi lub czyszczenia
   d) niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (wilgoć, temperatura, ciała obce, które dostały się do urządzenia)
   e) niewymagane (zgodnie z instrukcją) materiały eksploatacyjne (w tym w szczególności uszkodzenia bieżni wynikające z wszelkiego rodzaju smarów).
   f) uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
   g) modyfikacje i zmiany konstrukcyjne dokonywane przez użytkownika lub inne osoby nieuprawnione do takiego działania Gwaranta,
   h) umyślne działania Użytkownika lub innych osób, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
   i) użytkowanie Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
   j) uszkodzenie sprzętu spowodowane nieprawidłową instalacją lub zmianą domyślnych ustawień instalacji,
   k) uszkodzenia podczas obsługi wadliwego urządzenia.

   Poproś o wsparcie techniczne Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: [email protected] lub [email protected]

   Menu of lymphatic massage roller

   Wsparcie serwisowe

   Wsparcie serwisowe jest dostępne tylko w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:30 czasu pacyficznego lub środkowoeuropejskiego, w zależności od dostępności. Usługi należy rezerwować, kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Serwis gwarancyjny będzie świadczony według uznania Producenta. Jeśli stwierdzimy, że do rozwiązania problemu nie jest potrzebny technik i konieczna jest tylko wymiana części, część zamienna zostanie wysłana w przypadku łatwej raty. Nasza oferta nie obejmuje zwrotów kosztów ani rabatów od nieautoryzowanych techników lub techników stron trzecich.

   Roszczenie dotyczące potrzeb pomocy technicznej obejmuje:

   Odbiorca: ………………………………………… …………………………….

   Miejsce instalacji: ……………………………………… .. ………….
   Data instalacji: ……………………………………… .. …………… ..
   Potwierdza odbiór urządzenia z instrukcją obsługi i bez zastrzeżeń.

   Odbiorca podpisu ……………………………….

   Gwarancje są niezbywalne i są ważne tylko dla pierwszego pierwszego właściciela sprzętu.

   Warunki i ograniczenia.

   Niniejsza gwarancja jest ważna tylko zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

   Gwarancja dotyczy produktu VACUACTIVUS tylko wtedy, gdy:
   był serwisowany przez autoryzowanego dostawcę usług VACUACTIVUS i / lub certyfikowanego dystrybutora.
   pozostaje w posiadaniu pierwotnego nabywcy i zostanie przedstawiony dowód zakupu.
   nie było przedmiotem wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, niewłaściwej obsługi lub modyfikacji innej niż VACUACTIVUS.
   reklamacje są zgłaszane w okresie gwarancyjnym.
   Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii sprzętu spowodowanych przez okablowanie elektryczne niezgodne z przepisami elektrycznymi lub specyfikacjami VACUACTIVUS wyszczególnionymi w dokumentacji produktu, ani też brakiem zapewnienia uzasadnionej i niezbędnej konserwacji, jak określono w dokumentacji produktu. Producent sprzętu fitness & spa nie ponosi odpowiedzialności za połączenie internetowe swoich produktów. To ograniczenie dotyczy usług, takich jak te świadczone przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także sprzętu związanego z łącznością internetową, takiego jak okablowanie Ethernet, routery, serwery i przełączniki.
   Producent sprzętu fitness i SPA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w światowych standardach transmisji ani za jakość sygnału telewizyjnego, wideo, audio lub innych mediów dostarczanych do jego produktów. Nie gwarantuje się zgodności z przyszłymi usługami. Taki sprzęt może obejmować (między innymi) okablowanie audio, wideo i częstotliwości radiowej (RF), złącza, odbiorniki, modulatory, sumatory, wzmacniacze dystrybucyjne, rozgałęźniki i tak dalej.
   Producent sprzętu fitness nie może zagwarantować, że system pomiaru tętna w jego produktach będzie działał dla wszystkich użytkowników we wszystkich przypadkach. Dokładność pomiaru tętna różni się w zależności od wielu czynników, w tym fizjologii i wieku użytkownika, sposobu, w jaki używany jest sprzęt i system pomiaru tętna, zakłóceń zewnętrznych i innych czynników, które mogą mieć wpływ na rejestrację i przetwarzanie tętna.
   VACUACTIVUS nie udziela gwarancji na pracę lub produkt firm trzecich (np. Systemy head-end, głośniki, połączenia kablowe iPhone / Android, okablowanie niskonapięciowe itp.).

   VACUACTIVUS nie płaci robocizny poza siedzibą producenta. Ograniczona gwarancja na sprzęt traci ważność, gdy sprzęt jest instalowany w kraju innym niż kraj sprzedaży.

   Ruchome części przykręcone do ramy konstrukcyjnej nie są objęte gwarancją „Rama konstrukcyjna” (np. Ruchome ramiona, zespoły siedziska i oparcia, zespoły poprzecznych ramp, regulacje pozycji itp.)

   Wszystkie warunki gwarancji handlowej pozostają takie same bez względu na miejsce instalacji lub użytkowania sprzętu, w tym komercyjne produkty do ćwiczeń sercowo-naczyniowych i wodnych, które są sprzedawane w środowisku mieszkalnym (domowym).

   Cały sprzęt musi być zainstalowany przez upoważnionego przedstawiciela. Sprzęt zainstalowany przez osoby trzecie nie podlega gwarancji.

   Zastrzeżenie i zwolnienie.

   Ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznymi gwarancjami udzielonymi przez Producenta i zastępują wszelkie wcześniejsze, przeciwne lub dodatkowe oświadczenia, ustne lub pisemne. Wszelkie dorozumiane gwarancje, w tym gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, które mają zastosowanie do dowolnych opisanych powyżej części, są ograniczone w czasie do okresów wyraźnych gwarancji podanych powyżej dla tych samych części. Producent niniejszym zrzeka się i wyklucza te gwarancje w późniejszym okresie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Vacuactivus niniejszym zrzeka się i wyklucza wszelkie inne zobowiązania lub zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane, wynikające z prawa lub w inny sposób, w odniesieniu do wszelkich niezgodności lub wad dowolnego produktu, w tym między innymi: (a) wszelkie zobowiązania, odpowiedzialność, prawa, roszczenia lub zadośćuczynienie za czyn niedozwolony, niezależnie od tego, czy wynika z zaniedbania vacuactivus lub jego dostawców (czynnego, biernego lub przypisanego umownie); oraz (b) wszelkie zobowiązania, zobowiązania, prawa, roszczenia lub środki zaradcze z tytułu utraty lub uszkodzenia

   Cryotherapy center reception desc

   Skontaktuj się z nami